Odwiedzając naszą stronę zgadzają się Państwo na używanie ciasteczek (cookies) w celu optymalizacji jej pracy.

Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Trzcianka: Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Trzcianka.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 67 2162-16467 2162-164 , faks 67 2162-16467 2162-164 .

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mgops-trzcianka.pl/

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Trzcianka..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje: Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Trzcianka. 1.1. Okres realizacji usługi: 01.01.2016 - 31.12.2016, w tym również w dni wolne od pracy, niedziele i święta. 1.2. Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi: około 35 osób 1.3. Łączna liczba godzin usług opiekuńczych: ok. 1950 godzin miesięcznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty Wynagrodzenia za faktyczną liczbę godzin świadczonych usług. Podana w niniejszym punkcie liczba godzin jest wielkością szacunkową i może ulec zmniejszeniu. 1.4. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Na usługi te mogą składać się w szczególności: (1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym: utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby objętej usługą opiekuńczą, przygotowanie lub dostarczenie posiłku, uwzględniającego zalecenia dietetyczne, pomoc w spożyciu posiłku, zakup artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym, pranie lub oddawanie do prania bielizny osobistej i pościelowej, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie; (2) opiekę higieniczną, w tym: mycie i kąpiele, pielęgnacja zalecona przez lekarza, układanie chorego w łóżku, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstawaniu odleżyn, posłanie łóżka; (3) zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności nakierowanych na utrzymanie więzi ze środowiskiem lokalnym i rodziną. Zakres usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje wszystkie rodzaje usług opisanych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych..

 

II.1.5)

 

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, których przedmiot będzie tożsamy z przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na zasadach opisanych w art. 67 Ustawy PZP.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-985.00.00.00-9.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany złożyć wadium przed terminem składania ofert w formie pieniężnej na konto Zamawiającego: Bank Pekao 53124066091111001046502224 Kwota wadium musi znajdować się na koncie w terminie poprzedzającym składanie ofert tj 18.11.2015 godz. 10.00 Kwota wadium wynosi 8.000 zł (osiem tysięcy 00/100 PLN) Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w innych formach niż pieniężna określonych w art. 45 Ustawy PZP. Kopia dokumentu potwierdzającego złożenie wadium powinna być dołączona do oferty..

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • oświadczenie z art. 22 ustawy PZP

 

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • oświadczenie z art. 22 ustawy PZP wykaz doświadczenia

 

 • III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • oświadczenie z art. 22 ustawy PZP

 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • oświadczenie z art. 22 ustawy PZP wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • 1. oświadczenie z art. 22 ustawy PZP 2. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. kopia dokumentu dot. złożenia wadium 5. polisa OC

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3.2)

 

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mgops-trzcianka.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance os. Słowackiego 24 64-980 Trzcianka.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance os. Słowackiego 24 64-980 Trzcianka.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia