Odwiedzając naszą stronę zgadzają się Państwo na używanie ciasteczek (cookies) w celu optymalizacji jej pracy.

Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

INFORMACJA O WYNIKU

 

Trzcianka: Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 258005 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 67 2162-164, faks 67 2162-164.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: ,, Przygotowanie, wydawanie i dowóz gorących posiłków w celu dożywiania podopiecznych z terenu Gminy Trzcianka w okresie od 02.01.2015 roku do 31.12.2015 roku opisanych w SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje: 1.1. przygotowanie i wydawanie posiłków dziennie, w ilości około 80 porcji dla podopiecznych MGOPS w Trzciance, 1.2. przygotowanie i dowóz posiłków dziennie, w ilości około 20 porcji dla podopiecznych z terenu Gminy Trzcianka (miejscowość: Nowa Wieś) Szczegółowe warunki świadczenia zamówienia zawiera SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPHU DELF Paweł Klimaszewski , z siedzibą w Trzciance 64-980, os. Zacisze 6/2, Trzcianka 64-980, os. Zacisze 6/2, 64-980 Trzcianka, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203280,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 199584,00
  • Oferta z najniższą ceną: 199584,00 / Oferta z najwyższą ceną: 199584,00

Waluta: PLN.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ